Privacybeleid

ELKE ONBEANTWOORDE VRAGEN? NEEM CONTACT OP!

Deze voorwaarden regelen de relatie tussen de koper (hierna: Klant) en de webwinkels van KOMRADS nv (hierna: KOMRADS). Elk bezoek en elke mogelijke verkoop via de website impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de klant. KOMRADS behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op deze website op elk moment te wijzigen.

Door de online bestelling te bevestigen, verklaart de klant dat hij / zij deze algemene voorwaarden heeft aanvaard. Op deze site is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Als u online een bestelling plaatst, gaat u akkoord met een verkoop- en koopovereenkomst met KOMRADS en de bijbehorende verkoopvoorwaarden. KOMRADS behoudt zich het recht voor haar leverings- en / of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de termijn te wijzigen.

Officiële naam: KOMRADS bv
Postal address: Begijnenmeers 75, 1770 Liedekerke (Belgium)
Telephone number:
Email address: hello@komrads.world
VAT identification number: BE0600.787.910
URL of website: www.komrads.world

KOMRADS levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen er fouten optreden in de verstrekte informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden bevat of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar is, zal KOMRADS de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

KOMRADS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze site. Als u onjuistheden aantreft in de informatie die via de site beschikbaar wordt gesteld, kunt u contact opnemen met de sitebeheerder via info@komradinvasion.com.

De kleuren op de foto’s kunnen enigszins afwijken van die van het daadwerkelijke product. Door de aard van sommige KOMRADS-producten kunnen er kleine verschillen zijn tussen de kleur of vorm van producten en die getoond op de foto’s op de website en webshop. De instellingen en kwaliteit van uw scherm kunnen ook het uiterlijk van producten beïnvloeden. KOMRADS is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken aan de producten die op de site beschikbaar zijn. Neem in dergelijke gevallen contact op met de fabrikant van het product. Adressen of andere contactgegevens zijn verkrijgbaar bij KOMRADS. In dergelijke gevallen zullen we controleren of onze artikelen geen vergelijkbare defecten vertonen.

De prijzen zijn geldig op de dag dat ze op de website verschijnen of voor elke geldigheidsperiode aangegeven op de site. De prijzen op www.komradinvasion.com zijn vermeld in euro’s, inclusief 21% BTW en exclusief transport- en / of verzendkosten. KOMRADS behoudt zich het recht voor om prijzen op elk moment aan te passen of te corrigeren. KOMRADS is niet verantwoordelijk voor vermelde prijzen die kennelijk onjuist zijn, bijvoorbeeld door kennelijke invoer-, zet- of drukfouten, en kan deze ook corrigeren nadat een bestelling is geplaatst. Alle prijzen op de site zijn dan ook onder voorbehoud van zet- en / of drukfouten. De prijzen zijn exclusief eventuele extra lokale kosten die van toepassing kunnen zijn, zoals douanerechten / omzetbelasting; deze extra kosten zijn dan ook voor rekening van de Klant. Deze lokale kosten zijn afhankelijk van het type regio en lokale douaneautoriteiten.

De Klant mag de goederen zonder extra kosten afhalen of laten bezorgen door middel van het betalen van de verzendkosten.

KOMRADS hanteert een verzendtarief van € 3 binnen Europa op (EU-landen zoals hieronder vermeld) en voor niet-EU-landen hanteren we een verzendtarief van € 30. Het tarief is exclusief eventuele extra lokale kosten die van toepassing kunnen zijn, zoals douanerechten / omzetbelasting; deze extra kosten zijn dan ook voor rekening van de Klant. Deze lokale kosten zijn afhankelijk van het type regio en lokale douaneautoriteiten.

EU-landen:
Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Repubic of Ireland, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom.

Wij verzenden wereldwijd!

Uw bestelling wordt geleverd binnen een periode van 1-10 dagen nadat de betaling is ontvangen. Deze leveringstermijnen zijn slechts indicatief. KOMRADS kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele vertragingen tijdens het transport.

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

De plaats van levering is het adres dat de klant aan KOMRADS heeft opgegeven.

KOMRADS zal de Klant zo spoedig mogelijk informeren indien de goederen niet op voorraad zijn. De klant wordt opnieuw gecontacteerd wanneer de goederen weer op voorraad zijn.

Een verkoop- en koopovereenkomst komt tot stand tussen KOMRADS en de Klant zodra KOMRADS de bestelling van de Klant accepteert.

De leveringsverplichting van KOMRADS is, behoudens tegenbewijs, vervuld nadat KOMRADS de goederen eenmalig aan Afnemer ter levering heeft aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder – ook al blijkt uit de weigering om de levering te accepteren – tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Alle op de website vermelde termijnen zijn indicatief. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de aangegeven perioden.

Bij ontvangst van de levering wordt de klant geacht de goederen grondig en volledig te inspecteren. De klant zal KOMRADS binnen 48 uur na levering op de hoogte stellen van eventuele gebreken. Dit kan schriftelijk of per e-mail. Als de klant de verkoper niet binnen 48 uur op de hoogte stelt van eventuele gebreken, wordt aangenomen dat de klant de goederen accepteert in de staat waarin ze zijn geleverd. Bovendien vervalt het recht om een ​​klacht in te dienen in dat geval. Indien de klacht gegrond is volgens de verkoper, kan de verkoper ervoor kiezen om een ​​schadevergoeding te betalen (tot het totale factuurbedrag van de geleverde goederen) of om de goederen kosteloos opnieuw te leveren. De verkoper is niet verplicht tot enige andere vorm van schadevergoeding.

De klant kan goederen kopen uit het online assortiment van KOMRADS.

De aankoop komt tot stand wanneer de klant een bevestigingsmail van KOMRADS ontvangt.

De klant kan kiezen uit een van de volgende betalingsmogelijkheden:
(Direct) Bank transfer

iDeal
PayPal
Mistercash
Bancontact
Credit card (Visa / Mastercard)

Alle goederen worden voor verzending geïnspecteerd. Ook zorgen we voor een goede verpakking van het pakket. De Klant verbindt zich ertoe de levering onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele schade. Dit kan per e-mail, bij voorkeur met een foto van het beschadigde artikel. Gooi de verpakking pas weg als u zeker weet dat uw bestelling in goede staat verkeert. Retourzendingen dienen altijd in overleg met ons te gebeuren, dus stuur nooit op eigen initiatief een pakket terug.

KOMRADS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending via onze verzendpartners. Wij zorgen ervoor dat de producten zo verpakt worden dat beschadiging nagenoeg uitgesloten is. Elk pakket dat door onze verzendpartners wordt verzonden, heeft een unieke barcode of nummer dat online kan worden gevolgd op de website van onze verzendpartner. Indien de Klant problemen ondervindt bij het ontvangen van zijn pakket, kan hij / zij contact opnemen met de vervoerder onder vermelding van deze unieke barcode of nummer. De Klant ontvangt ook een mail waarin de trackingcode via een unieke URL wordt opgenomen.

Bij een consumentenkoop op grond van de Wet Koop op Afstand heeft de koper het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de geleverde goederen geheel of gedeeltelijk te retourneren. Deze termijn gaat in op de datum van levering van de bestelde goederen. Indien de Klant de geleverde goederen niet binnen deze termijn aan KOMRADS retourneert, komt de koop tot stand. Alvorens de goederen te retourneren, is de klant verplicht om KOMRADS schriftelijk op de hoogte te stellen van de retourzending binnen 14 dagen na levering. De Klant dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Geretourneerde goederen dienen in de originele verpakking (inclusief accessoires en documentatie) en in ongebruikte, nieuwe staat te zijn. Indien de zaken op enigerlei wijze door de klant zijn gebruikt, bezwaard of beschadigd, vervalt het recht op ontbinding op grond van dit lid. Met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, zal KOMRADS ervoor zorgen dat de volledige aankoopprijs, exclusief verzendkosten, binnen 30 dagen na correcte ontvangst van de retourzending aan de Klant wordt terugbetaald. Het retourneren van geleverde zaken is geheel voor risico en rekening van de koper.

Het recht op retour is niet van toepassing op aankopen van goederen die op bestelling en dus op maat zijn gemaakt. Dit recht geldt dus niet voor maatwerk.
In het geval van een onjuiste levering van bestelde goederen door KOMRADS, zullen wij de volledige kosten van retourzending dragen.
We behouden ons het recht voor om retouren te weigeren als we vermoeden dat de goederen zijn gebruikt, of in geval van vermoedelijke schade buiten de schuld van KOMRADS of de leverancier van het product.
De consument dient een ingevuld retourformulier te overleggen dat kan worden opgehaald op www.komradinvasion.com

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de verkoop van consumptiegoederen en de bescherming van de consument heeft de consument bepaalde wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie is van toepassing vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze wettelijke rechten intact.

Om aanspraak te kunnen maken op garantie, moet de klant een aankoopbewijs via de factuur overleggen. Klanten wordt aangeraden om de originele verpakking van de goederen te bewaren.

Bij het retourneren van goederen die online zijn gekocht en zijn afgeleverd op het door de klant opgegeven adres, moet de klant vooraf contact opnemen met KOMRADS en de goederen op eigen kosten terugsturen naar KOMRADS.

De Klant zal KOMRADS zo snel mogelijk op de hoogte stellen als een gebrek wordt ontdekt. In ieder geval zullen alle defecten binnen twee maanden na ontdekking van het defect door de Klant worden gemeld. Na deze periode vervallen alle rechten op reparatie of vervanging.

De commerciële garantie en / of wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die het gevolg zijn van ongelukken, verwaarlozing, laten vallen, gebruik van het product voor andere doeleinden dan het beoogde gebruik, veranderingen of aanpassingen aan het artikel, ruwe behandeling, slecht onderhoud of enig ander ongebruikelijk of verkeerd gebruik.

Gebreken die zich manifesteren na een periode van 6 maanden vanaf de datum van aankoop of levering, worden niet beschouwd als verborgen gebreken, behoudens tegenbewijs door de Klant.

KOMRADS is niet aansprakelijk indien en wanneer zij door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

Onder overmacht wordt verstaan ​​elke externe oorzaak en elke omstandigheid waarvoor het risico redelijkerwijs niet door KOMRADS kan worden gedragen. Onder overmacht wordt uitdrukkelijk verstaan: vertragingen bij de uitvoering of het niet uitvoeren van diensten door onze leveranciers, internetstoringen, stroomstoringen, verstoringen van het e-mailverkeer en storingen of veranderingen in technologie geleverd door derden, transportproblemen, stakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in levering, nalatigheid door Leveranciers en / of fabrikanten van KOMRADS en door hulppersonen, ziekte van werknemers en defecten aan apparatuur of transportmiddelen.

KOMRADS behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat nakoming mogelijk blijft. KOMRADS is in geen geval gehouden tot betaling van enige boete of schadevergoeding.

KOMRADS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de producten. Lees voor gebruik de instructies op de verpakking en / of raadpleeg onze website.

KOMRADS is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, van welke aard dan ook of op welke grond dan ook, boven het totale bedrag van de transactie tussen de Klant en KOMRADS.

Deze site en zijn inhoud zijn volledig en exclusief eigendom van KOMRADS. Deze site en de inhoud ervan zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan ​​om elementen van deze site of de inhoud ervan (tekst, afbeeldingen, lay-out, logo’s, software, enz.), Geheel of gedeeltelijk te reproduceren, verspreiden, wijzigen of aan het publiek te communiceren.

Alle overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

Geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst tussen KOMRADS en de koper die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement Antwerpen.

KOMRADS gebruikt uw klantgegevens alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst die u tot stand heeft gebracht door het plaatsen van uw bestelling. Uw gegevens kunnen ook door KOMRADS worden gebruikt om u vrijblijvend informatie en / of aanbiedingen te doen, maar alleen als u hierom expliciet vraagt ​​door u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Uw gegevens worden niet overgedragen, verspreid of verkocht aan derden.

KOMRADS houdt zich aan de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens. Als u een gebruikersprofiel heeft aangemaakt, kunt u hiermee toegang krijgen tot al uw persoonlijke gegevens zoals vastgelegd op deze website. Indien u dat wenst, kunt u uw persoonlijke gegevens online wijzigen. Uw wachtwoord wordt versleuteld opgeslagen, dus KOMRADS heeft geen toegang tot uw wachtwoord.

De KOMRADS webshop maakt gebruik van cookies. Cookies zijn een standaard internettechnologie die wordt gebruikt om bepaalde informatie op de computer van de gebruiker op te slaan en te delen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren; een cookie kan alleen een machine identificeren. Internetgebruikers kunnen hun computerinstellingen wijzigen zodat cookies niet worden geaccepteerd. Als uw computer geen cookies accepteert, kunt u problemen ondervinden tijdens het bestelproces. Mocht dit toch gebeuren, dan vragen wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling kunnen invoeren.

KOMRADS houdt anonieme online bezoekersstatistieken bij om het aantal bezoeken aan specifieke webpagina’s te bekijken. Neem contact met ons op als u vragen heeft over deze privacyverklaring.