Doorgaan naar artikel

gratis verzending in EU - 'Excellent'-score op TRUSTPILOT

algemene voorwaarden

NOG ONBEANTWOORDE VRAGEN? NEEM CONTACT MET ONS OP!
Deze voorwaarden regelen de relatie tussen de koper (hierna: Klant) en de webshop van KOMRADS nv (hierna: KOMRADS). Elk bezoek en elke eventuele verkoop via de website impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de Klant van deze algemene voorwaarden. KOMRADS behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op deze website op elk moment te wijzigen.
Door de online bestelling te bevestigen, verklaart de Klant deze algemene voorwaarden te hebben aanvaard. Op deze site is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Als u online een bestelling plaatst, accepteert u een koop- en verkoopovereenkomst met KOMRADS en de bijbehorende verkoopvoorwaarden. KOMRADS behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de termijn te wijzigen.
Officiële naam: KOMRADS bv
Postadres: Atomiumplein 1 Postbus 31, 1020 Brussel

E-mailadres: hello@komrads.world
Btw-identificatienummer: BE0600.787.910
URL van de website: www.komrads.world
KOMRADS stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie volledig, juist, nauwkeurig en actueel is. Ondanks deze inspanningen kunnen fouten zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal KOMRADS de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
KOMRADS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u contact opnemen met de beheerder van de site via info@komradinvasion.com.
De kleuren op de foto's kunnen iets afwijken van het daadwerkelijke product. Vanwege de aard van sommige KOMRADS-producten kunnen er kleine verschillen zijn tussen de kleur of vorm van producten en die op de foto's op de website en webshop. De instellingen en kwaliteit van uw scherm kunnen ook van invloed zijn op het uiterlijk van producten. KOMRADS is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken in de producten die op de site beschikbaar zijn. In dergelijke gevallen dient u contact op te nemen met de fabrikant van het product. Adressen of andere contactgegevens zijn verkrijgbaar bij KOMRADS. In dergelijke gevallen zullen we controleren of onze artikelen geen soortgelijke gebreken vertonen.
De prijzen zijn geldig op de dag dat ze op de website verschijnen of voor elke op de site aangegeven geldigheidsperiode. De prijzen op www.komradinvasion.com zijn vermeld in euro's, inclusief 21% BTW en exclusief transport- en/of verzendkosten. KOMRADS behoudt zich het recht voor om prijzen op elk moment aan te passen of te corrigeren. KOMRADS is niet verantwoordelijk voor vermelde prijzen die duidelijk onjuist zijn, bijvoorbeeld door kennelijke invoer-, zet- of drukfouten, en kan deze corrigeren, zelfs nadat een bestelling is geplaatst. Alle prijzen op de site zijn dan ook onder voorbehoud van zet- en/of drukfouten. De prijzen zijn exclusief eventuele extra lokale kosten die van toepassing kunnen zijn, zoals douanerechten/omzetbelasting; deze extra kosten zijn dus voor rekening van de Klant. Deze lokale kosten zijn afhankelijk van het type regio en lokale douaneautoriteiten.
De Klant kan de goederen zonder extra kosten afhalen of laten bezorgen tegen betaling van de verzendkosten.
KOMRADS hanteert een verzendtarief van € 3 binnen Europa op (EU-landen zoals hieronder vermeld) en voor niet-EU-landen hanteren wij een verzendtarief van € 30. Het tarief is exclusief eventuele extra lokale kosten, zoals douanerechten/omzetbelasting; deze extra kosten zijn dus voor rekening van de Klant. Deze lokale kosten zijn afhankelijk van het type regio en lokale douaneautoriteiten.
EU-landen:
Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Ierland , Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk.
Wij verzenden wereldwijd!
Uw bestelling wordt binnen een periode van 1-10 dagen na ontvangst van betaling geleverd. Deze leveringstermijnen zijn slechts indicatief. KOMRADS kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele vertragingen tijdens het transport.
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
De plaats van levering is het adres dat de Klant aan KOMRADS heeft opgegeven.
KOMRADS zal de klant zo snel mogelijk informeren als de goederen niet op voorraad zijn. De Klant zal opnieuw gecontacteerd worden wanneer de goederen terug op voorraad zijn.
Er komt een verkoop- en koopovereenkomst tot stand tussen KOMRADS en de Klant zodra KOMRADS de bestelling van de Klant accepteert.
Aan de leveringsplicht van KOMRADS zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan nadat KOMRADS de Klant de goederen eenmaal ter levering heeft aangeboden. In geval van thuisbezorging geldt het rapport van de vervoerder – ook indien daaruit de weigering blijkt de zending te aanvaarden – als volledig bewijs van het aanbod tot levering.
Alle op de website vermelde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Bij ontvangst van de levering wordt van de Klant verwacht dat hij de goederen grondig en volledig inspecteert. De klant zal KOMRADS binnen 48 uur na levering op de hoogte stellen van eventuele gebreken. Dit kan schriftelijk of per e-mail. Indien de Klant de verkoper niet binnen 48 uur op de hoogte stelt van eventuele gebreken, wordt ervan uitgegaan dat de Klant de goederen aanvaardt in de staat waarin ze werden afgeleverd. Daarnaast vervalt in dat geval het recht om een ​​klacht in te dienen. Indien de klacht volgens de verkoper gegrond is, kan de verkoper ervoor kiezen om een ​​schadevergoeding te betalen (tot het totale factuurbedrag van de geleverde goederen) of om de goederen kosteloos opnieuw te leveren. Verkoper is niet gehouden tot enige andere vorm van schadevergoeding.
De klant kan goederen kopen uit het online assortiment van KOMRADS.
De aankoop komt tot stand wanneer de Klant een bevestigingsmail van KOMRADS ontvangt.
De Klant kan kiezen uit een van de volgende betalingsmogelijkheden:
(Directe) Bankoverschrijving
iDeal
PayPal
Mistercash
Bancontact
Creditcard (Visa/Mastercard)
Alle goederen worden vóór verzending geïnspecteerd. Ook zorgen wij voor een goede verpakking van het pakket. De Klant verbindt zich ertoe de levering onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en eventuele schade onmiddellijk aan ons te melden. Dit kan per e-mail, bij voorkeur met een foto van het beschadigde artikel. Gooi de verpakking nooit weg voordat u zeker weet dat uw bestelling in goede staat is. Retourneren dient altijd in overleg met ons te gebeuren, stuur dus nooit op eigen initiatief een pakket retour.
KOMRADS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of schade tijdens verzending via onze verzendpartners. Wij zorgen ervoor dat de producten zo verpakt worden dat beschadigingen bijna uitgesloten zijn. Elk pakket dat door onze verzendpartners wordt verzonden, heeft een unieke barcode of nummer dat online kan worden gevolgd op de website van onze verzendpartner. Indien de Klant problemen ondervindt bij het ontvangen van zijn pakket, kan hij contact opnemen met de vervoerder onder vermelding van deze unieke barcode of nummer. De Klant ontvangt ook een mail waarin de trackingcode via een unieke URL wordt opgenomen.
Bij een consumentenkoop in het kader van de Wet verkopen op afstand heeft de koper het recht de geleverde goederen binnen een termijn van 14 dagen geheel of gedeeltelijk te retourneren zonder opgaaf van reden. Deze termijn gaat in op de datum van levering van de bestelde goederen. Indien de Klant de geleverde goederen niet binnen deze termijn aan KOMRADS retourneert, komt de koop tot stand. Alvorens de goederen te retourneren, is de klant verplicht om KOMRADS binnen 14 dagen na levering schriftelijk op de hoogte te stellen van de retourzending. De Klant dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Geretourneerde goederen moeten in de originele verpakking (inclusief accessoires en documentatie) en in ongebruikte, nieuwe staat verkeren. Indien de goederen door de Klant zijn gebruikt, bezwaard of op enigerlei wijze zijn beschadigd, vervalt het recht op ontbinding op grond van dit lid. Met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, draagt ​​KOMRADS er zorg voor dat het volledige aankoopbedrag, exclusief verzendkosten, binnen 30 dagen na correcte ontvangst van de retourzending aan de Klant wordt terugbetaald. Retourneren van geleverde goederen geschiedt geheel voor rekening en risico van de koper.
Het recht van retour is niet van toepassing op aankopen van goederen die op bestelling en dus op maat gemaakt zijn. Dit recht geldt dus niet voor maatwerk.
In het geval van onjuiste levering van bestelde goederen door KOMRADS, dragen wij de volledige retourkosten.
We behouden ons het recht voor om retourzendingen te weigeren als we vermoeden dat de goederen zijn gebruikt, of in het geval van vermoedelijke schade buiten de schuld van KOMRADS of de leverancier van het product.
De consument dient een ingevuld retourformulier te verstrekken dat kan worden opgehaald op www.komrads.world
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de verkoop van consumptiegoederen en de bescherming van de consument heeft de consument bepaalde wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze wettelijke rechten intact.
Om aanspraak te kunnen maken op garantie dient de Klant het aankoopbewijs via de factuur te overleggen. Klanten wordt geadviseerd om de originele verpakking van de goederen te bewaren.
Bij het retourneren van online gekochte en afgeleverde goederen op het door de klant opgegeven adres, dient de klant vooraf contact op te nemen met KOMRADS en de goederen op eigen kosten terug te sturen naar KOMRADS.
De klant zal KOMRADS zo snel mogelijk op de hoogte stellen als er een defect wordt ontdekt. In ieder geval dienen alle gebreken binnen twee maanden na ontdekking door de Klant van het gebrek te worden gemeld. Na deze periode vervallen alle rechten op herstel of vervanging.
De commerciële garantie en/of wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die het gevolg zijn van ongelukken, verwaarlozing, laten vallen, gebruik van het product voor andere doeleinden dan het beoogde gebruik, wijzigingen of aanpassingen aan het artikel, ruwe behandeling, slecht onderhoud of enige andere ongebruikelijke of verkeerd gebruik.
Gebreken die zich manifesteren na een periode van 6 maanden vanaf de datum van aankoop of levering, worden niet als verborgen gebreken beschouwd, behoudens tegenbewijs door de Klant.
KOMRADS is niet aansprakelijk indien en wanneer zij door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen.
Onder overmacht wordt verstaan ​​elke van buiten komende oorzaak en elke omstandigheid waarvoor het risico redelijkerwijs niet door KOMRADS kan worden gedragen. Onder overmacht wordt uitdrukkelijk verstaan ​​het vertragen of niet uitvoeren van diensten door onze toeleveranciers, internetstoringen, elektriciteitsstoringen, storingen in het e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van KOMRADS-leveranciers en/of -fabrikanten en door hulppersonen, ziekte van werknemers en storingen aan apparatuur of transportmiddelen.
KOMRADS behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat nakoming mogelijk blijft. In geen geval is KOMRADS verplicht enige boete of schadevergoeding te betalen.
KOMRADS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de producten. Voor gebruik dient u de gebruiksaanwijzing op de verpakking te lezen en/of onze website te raadplegen.
KOMRADS is nimmer gehouden tot het betalen van schadevergoeding, van welke aard dan ook of uit welke hoofde dan ook, boven het totale bedrag van de transactie tussen de Klant en KOMRADS.
Deze site en de inhoud ervan zijn volledig en exclusief eigendom van KOMRADS. Deze site en de inhoud ervan worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan ​​om enig element van deze site of de inhoud ervan (tekst, afbeeldingen, lay-out, logo's, software, enz.), geheel of gedeeltelijk, te reproduceren, verspreiden, wijzigen of mee te delen aan het publiek.
Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
Geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst tussen KOMRADS en de koper die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank binnen het arrondissement Halle-vilvoorde.
Sluiten (esc)

Pop-up

Gebruik deze pop-up om een ​​aanmeldingsformulier voor een mailinglijst in te sluiten. Of gebruik het als een eenvoudige call-to-action met een link naar een product of een pagina.

Leeftijds verificatie

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Zoeken

Toegevoegd aan shopping bag